Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

Οι εκπ/κοί που τοποθετούνται με την παρούσα απόφαση, οφείλουν  να παρουσιαστούν στη νέα τους θέση την Τετάρτη 28-06-2023 και να αναλάβουν υπηρεσία.

Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που προηγήθηκαν (προεκλογική περίοδος) και της λήξης του διδακτικού έτους, η ανάληψη υπηρεσίας δεν θα γίνει με φυσική παρουσία στα σχολεία αλλά θα γίνει με την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της (28-06-2023 έως και ώρα 23:59) στην Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης στο κεντρικό e-mail.

Εξαιρούνται όσοι έχουν θέση ευθύνης οι οποίοι θα αναλάβουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Απόφαση

Απόφαση (Συμπληρωματική)