Τμήμα Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων

Προϊστάμενος τμήματος:  Τζουβελέκης Νικόλαος

Τηλέφωνο: 25413-50392

email: greth@dipe.xan.sch.gr

Γραφείο 515

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 51 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 209 ΝΟΜΟΣ 4610/2019 και ισχύει από 7/5/2019: «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

Το Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

1) θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών
2) την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας
3) θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων
4) τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα
5) θέματα ειδικής αγωγής
6) την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας
7) την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής
8) θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες
9) θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων
10) τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών
11) την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού  προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων
12) τον καθορισμό της περιφέρειας εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες (χωροταξική κατανομή)                                                                                                                     13) την καταγραφή των κενών και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Διεύθυνσης                                                                  14)τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος