Τμήμα Α’ Διοικητικού

Προϊστάμενος/η τμήματος:   Δεούδη Ευαγγελία 

Τηλέφωνο: 25413-50383

email: mail@dipe.xan.sch.gr

Γραφείο 518

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 51 του Προεδρικού Διατάγματος 18/22-2-2018 (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018) Όπως τροποποιήθηκε με τοΆρθρο 209 ΝΟΜΟΣ 4610/2019 και ισχύει από 7/5/2019 : «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»:

Το Τμήμα Α’ Διοικητικού είναι αρμόδιο για: 

1) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου και τη διαχείριση και διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Διεύθυνσης
2) τη διοικητική υποστήριξη διαγωνισμών
3) τη διαχείριση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης που σχετίζονται με υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανταλλαγές και εκδρομές μαθητών
4) τον έλεγχο της ισοτιμίας τίτλων αλλοδαπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
5) τη διεκπεραίωση κάθε είδους διοικητικών διαδικασιών
6) τη διαχείριση των ψηφιακών υπογραφών
7) την παραλαβή και διανομή διδακτικών βιβλίων, εποπτικών και οπτικοακουστικών μέσων και βοηθημάτων
8) την παρακολούθηση της προς δημοσίευση ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
9) την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης
10) τις σχολικές μεταβολές (ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, προαγωγή, υποβιβασμός, μεταστέγαση, μετονομασία)
11) την εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων,
12) την τήρηση των αρχείων σχολικών μονάδων που καταργήθηκαν
13) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.