ΝΟΜΟΙ

 
Ν. 3879/2010 Ανάπτυξη της δια βίου μάθησης
Ν. 3865/2010 Μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος

Ν. 3863/2010 Ο νέος ασφαλιστικός νόμος

Ν. 3861/2010 Πρόγραμμα "Διαύγεια"

Ν. 3848/2010 Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού ....

Ν. 3699/2008 Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ..

Ν. 3528/2007 Δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας

Ν. 2986/2002 Οργάνωση περιφερειακών υπηρεσιών εκπ/σης

Ν. 1566/1985 Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ν. 1264/1982 Για τον εκδημοκρατισμό του σ.κ και τις συνδ. ελευθερίες

 

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

 
Π.Δ 1/2003 Υπηρεσιακά Συμβούλια εκπαίδευσης
Π.Δ 200 και 201/1998 Οργάνωση και λειτουργία Δημ. Σχολείων και Νηπιαγωγείων
Π.Δ 47/2006, Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού
Π.Δ 50/1996, όπως ισχύει σήμερα
 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Υ.Α καθορισμού διαδικασιών αίτησης διευθυντών-υποδιευθυντών σχολικών μονάδων 21.4.2011                     Φ.Ε.Κ 582/τ. Β'/13.4.2011

Η νομοθετική ρύθμιση για τις μεταφορές των μαθητών (Ν. 3943/2011)  

Φ.353.1/324/105657/Δ1/16.10.2002 ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ
Ωρολόγιο Πρόγραμμα 6/θ και άνω Δημ. Σχολείων και 3/θ Δημ. Σχολείων
Αριθμός μαθητών ανά τάξη ή τμήμα τάξης στο Δημοτικό Σχολείο και στο Νηπιαγωγείο (Φ.3/898/97657/Γ1/25.9.2006, ΦΕΚ 1507/2006)
Ωρολόγιο πρόγραμμα Νηπ. και Ολοήμερου Νηπ. (Φ.32/190/81670/Γ1/20.7.2007, ΦΕΚ 1420/2007, τ. Β')
 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Απασχόληση καθαριστριών τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία 21.4.2011

Αριθμός μαθητών ανά τάξη 20.3.2011

Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Αλλαγές στη θεώρηση των βιβλιαρίων του Ο.Π.Α.Δ.
Διευκρινίσεις για τη μοριοδότηση αποσπασμένων εκπ/κών (Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ)
Μεταφορά καθαριστριών Ι.Δ.Α.Χ στους Δήμους (65586/30.11.2010 Υπ. Εσωτερικών)
Διορθώσεις και διευκρινίσεις για τους Α.Μ.Ω (9357/19.11.2010)
Συμπληρωματικές οδηγίες για ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων (Φ.361.23/10/120435/Δ1/12.11.2010)
Σχετικά με τους αναπληρωτές Μειωμένου ωραρίου (123297/Δ2/11.11.2010)
Εγκύκλιος μεταθέσεων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 2010-2011
Ενημέρωση για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών Μ.Ω (με Ε.Σ.Π.Α) (8957/5.11.2010)
Ενημέρωση για ασφαλή χρήση του διαδικτύου (135019/Γ7/26.10.2010)
Πρόωρη αποχώρηση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (Φ.12/1254/131832/Γ1/20.10.2010)
Μεταφορά σχολικής τσάντας (Φ.7/531/129567/Γ1/15.10.2010)
Εκτέλεση αποσπάσεων σε Υπηρεσίες (127495/δ1/14.10.2010)
Διευκρινίσεις για τους αναπληρωτές Μειωμένου ωραρίου (Γ.361.1/395/121337/Δ1/7.10.2010)
Διάθεση εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Φ.361.1/412/123280/Δ1/4.10.2010
Επιλογή σημαιοφόρων και παραστατών (Φ.10/480/121119/Γ1/29.9.2010)
Διευκρινίσεις για τις επιλογές στελεχών Φ361.23/7/110794, 112094/Δ1/20.9.2010
Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (3.9.2010)
Ολοήμερο Νηπιαγωγείο (3.9.2010)
Οδηγίες για ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων (Φ.361.1/261/102472/Δ1/19.8.2010)
Υποχρέωση υπηρεσίας σε Σ.Μ.Ε.Α (94566/Γ6/29.7.2010)
Εγκύκλιος προσλήψεων αναπληρωτών 2010-2011 (73493/Δ2/23.6.2010)
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 2010-2011 (Φ.12/668/67296/Γ1/10.6.2010)
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών (Φ.6/249/56404/Γ1/17.5.2010)
Συνδικαλιστικές άδειες (ΔΙΔΑΔ/Φ59/114/οικ2149/28.1.2009/Υπ.Εσωτ)
Οδοιπορικά αναπληρωτών Μειωμένου ωραρίου
 

από την ιστοσελίδα του κ. Π. Ποζίδη