ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 
1 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - Γενικού Εκπαιδευτικού περιεχομένου
2 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
3 Δίκτυο των Ελληνικών Πανεπιστημίων
4

 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης

5  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
6 Εκπαιδευτική Πύλη
7 Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας
8 Αυτόματος μεταφραστής κειμένων ή ιστοσελίδων
9 Υπουργείο Εσωτερικών, Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών (Δημόσια Διοίκηση -> Εκσυγχρονισμός -> Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δικαιολογητικών)
10 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη
11 Π.Ε.Κ. Καβάλας