Loading Flash Menu

ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣWebsite counter

Mε <κλικ> στον τίτλο θέματος εμφανίζεται το δημοσίευμα

28/1/2016

Επικυρώθηκαν οι αξιολογικοί πίνακες Δ/ντων Εκπ/σης.

περισσότερα... 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ – ΑΥΤΙΣΜΟΣ»

Λόγω αδυναμίας του επιμορφωτή π. Απόστολου Καβαλιώτη να έρθει στην Ξάνθη εξαιτίας των μπλόκων των αγροτών, το επιμορφωτικό σεμινάριο «ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ – ΑΥΤΙΣΜΟΣ» της Πέμπτης 28-1-2016 ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.

Εξαιτίας της αδυναμίας πρόβλεψης των εξελίξεων σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα, η επόμενη επιμορφωτική συνάντηση θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, για το οποίο θα ενημερωθείτε από τις ιστοσελίδες της Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Α.Μ.Θ., της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Διεύθυνσης Ξάνθης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και με προσωπικό e-mail.  

 ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Ελένη Δοξακάκη

25/1/2016

Θέμα: «Εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος – 27 Ιανουαρίου τ.έ.»

περισσότερα... 

20/1/2016

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων»

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων. Στα τέσσερα άρθρα της παρουσιάζονται, η προκήρυξη για την κατάθεση αιτήσεων, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η αποτίμηση κριτηρίων  και η τοποθέτηση. 

 Προκήρυξη − υποβολή αιτήσεων

Ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης με πρόσκληση του που κοινοποιείται στις σχολικές μονάδες του νομού και δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσκαλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να ασκήσουν τα καθήκοντα προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης του νομού, να υποβάλουν αίτηση, που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τοποθέτηση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015 υποβάλλονται όπως προβλέπεται από τις διατάξεις των παρ. 3 και 4γ του άρθρου 22 του ίδιου νόμου και συνοδεύονται από:

1. Βιογραφικό σημείωμα

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών και μετεκπαίδευσης

3. Αποδεικτικά γνώσης ξένων γλωσσών

4. Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε.

5. Αντίγραφα άλλων σχετικών τίτλων που τυχόν έχει αποκτήσει ο υποψήφιος

6. Βεβαιώσεις ή υπηρεσιακά έγγραφα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση, στην καθοδηγητική και διοικητική εμπειρία καθώς και τη συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια, τα οποία πρέπει να αναφέρουν χρόνο έναρξης και λήξης, κατά περίπτωση.

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με την οποία βεβαιώνεται ότι: α) ο εκπαιδευτικός δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωμα με την ποινή της προσωρινής ή της οριστικής παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/ 2007 Α΄ 26) και β) δεν συντρέχουν τα κωλύματα διορισμού της παρ. 1 του άρθρου 8 του ίδιου κώδικα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 4327/2015.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών που προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. / ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Ισοτιμιών (Σ.Α.Ε.Ι.). Τυχόν ξενόγλωσσες βεβαιώσεις ή έγγραφα πρέπει να έχουν επίσημα μεταφραστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλο αρμόδιο κατά νόμο όργανο.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά.

 Αποτίμηση κριτηρίων

Οι προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων επιλέγονται από τα οικεία περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια τα οποία προκειμένου να διατυπώσουν την πρόταση τους λαμβάνουν υπόψη τους τα κριτήρια του άρθρου 20 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50).

Τοποθέτηση

Η τοποθέτηση προϊσταμένων των τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων γίνεται με απόφαση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου. 

19/1/2016

ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επισημαίνουμε ότι ως αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης ενστάσεων κατά των πινάκων αυτών τάσσεται το χρονικό διάστημα από 20-01-2016 έως και 22-01-2016.

18/1/2016

περισσότερα..

 

15/1/2016

14 01 16 dimotiko3

Πρόσληψη 140 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 60 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2015-2016 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 140 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 60 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 18 έως και τηνΤρίτη 19 Ιανουαρίου 2016και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

περισσότερα...

 

14/1/2016

ΘΕΜΑ : «Εορτασμός προς τιμήν των Τριών Ιεραρχών» 

   

Σας γνωρίζουμε ότι, επειδή κατά το τρέχον σχολικό έτος, η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με ημέρα που δε λειτουργούν τα σχολεία (Σάββατο 30-01-16),ο εορτασμός των Τριών Ιεραρχών θα γίνει στα Δημοτικά Σχολεία, τις δύο πρώτες ώρες της παραμονής της εορτής (Παρασκευή 29-01-16), σύμφωνα με το άρθρο 4. παρ. 1ε , εδάφιο ε, του Π.Δ. 201/98.

 Μετά το πέρας των εκδηλώσεων, όπου αυτές προβλέπονται,  σε όλες τις σχολικές μονάδες ΠΕ της χώρας, θα συνεχιστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του ολοήμερου προγράμματος.

                           Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                 ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

11/1/2016

ΘΕΜΑ: Πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων Διευθυντών Π. Εκπαίδευσης με τα μόρια ψηφοφορίας Αν. Μακεδονίας - Θράκης

περισσότερα... 

7/1/2016

ΘΕΜΑ : «Χορήγηση άδειας απουσίας»

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Χορηγείται άδεια απουσίας, στις 08/01/2016,  στους εκπαιδευτικούς που είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες εκλογέων των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας - Θράκης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι:

- οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων όπως και η έγκαιρη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για τυχόν τροποποίηση του ωρολογίου προγράμματος,

- η χορήγηση της παρούσας άδειας αφορά αποκλειστικά και μόνο την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, η οποία θα βεβαιωθεί αρμοδίως προς την Διεύθυνση Εκπαίδευσης όπου υπηρετεί ο εκλογέας, από την αντίστοιχη εφορευτική επιτροπή.

Ο   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ

περισσότερα... 

ΘΕΜΑ: «1η Ανακοινοποίηση των κενών οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017»

Σας γνωστοποιούμε τον Ανακοινοποιημένο πίνακα οργανικών κενών για τη διενέργεια των μεταθέσεων Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2016-2017, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές επισημάνσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΣΤΕΡΗ

περισσότερα...

6/1/2016

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

4/1/2016

Αναμορφωμένοι Πίνακες Υποψηφίων Διευθυντών Δ.Ε. & Π.Ε. Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας-Θράκης: εδώ